En illustration föreställande två flickor, varav den ena har glasögon och en vit käpp.

Barnkonventionen belyser särskilt rättigheterna för barn med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning har rätt till utveckling utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Varje barn har rätt till utbildning, fritidsaktiviteter och kultur. Barn med funktionsnedsättning ska också ges möjlighet till vård och stöd.

Rätten till delaktighet och tillgänglighet

Barn med funktionsnedsättning har rätt till faktiskt deltagande och inkludering i samhället. De har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem på lika villkor som andra barn. För att utöva rättigheten ska barnet erbjudas stöd anpassat till funktionsnedsättning och ålder.

För att barn med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och fullt ut inom alla delar av sitt liv ska staten garantera tillgängliga miljöer, till exempel byggnader, transport och information.

Rätten till stöd

Barn med funktionsnedsättning kan ha särskilda behov av omvårdnad och enligt barnkonventionen har de rätt till det.

Staten ska säkerställa att barnet och dess föräldrar får stöd. Stödet ska vara kostnadsfritt då det är möjligt. Stödet är viktigt för att barnet ska få alla sina rättigheter tillgodosedda.

Barn berättar

Hur en funktionsnedsättning påverkar vardagen och ens framtidsdrömmar beror till stor del på omgivningen. Barn med olika typer av funktionsnedsättningar har berättat för Barnombudsmannen om hur viktigt det är att vuxna runt omkring dem har kunskap om funktionsnedsättningar. Det spelar också stor roll hur miljön anpassas till deras funktionsförmåga. De betonar också hur viktigt det är att vuxna har förväntningar på dem och tror på deras förmåga, till exempel i skolan.

Artiklar i barnkonventionen

Dessa artiklar berör barnets rätt till utveckling

Artikel 6: Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning

Artikel 24: Rätt till utbildning och utbildningens syfte

Artikel 26: Rätt till lek, vila och fritid

Artikel 27: Rätt till skälig levnadsstandard

Artikel 28 och 29: Rätt till utbildning och utbildningens syfte

Artikel 31: Rätt till lek, vila och fritid

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen