En illustration föreställande ett frågetecken

Sammanfattning

I det här avsnittet har vi gått igenom de rättigheter i barnkonventionen som stärker barnets rätt till utveckling. Avsnittet har bland annat handlat om att:

 • Barnets rätt till utveckling innehåller rätten till hälsa och den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling. Varje barn har också rätt till lek, vila, fritid och utbildning.
 • Det är staten som ska se till att varje barn får tillgång till utbildning, vård och fritidsaktiviteter. Du som arbetar inom offentlig förvaltning har ett ansvar för att säkerställa barnets rättigheter i ditt arbete.
 • Barn med funktionsnedsättning har rätt till stöd för att kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och delta aktivt i samhället.

 

Reflektera

Här är en sammanställning av de reflektionsfrågor som finns i detta avsnitt gällande barnets rätt till utveckling.

Reflektera över barnets rätt till utveckling

 • Flera barn beskriver hur de upplever att vuxna har låga förväntningar på dem och att det begränsar deras möjligheter till utveckling. Hur kan du i din yrkesroll stödja barn i att utveckla sin fulla potential?
 • Barns rättigheter kan begränsas eller främjas av hur vi planerar och konstruerar de fysiska miljöerna. Hur kan du i din yrkesroll skapa förutsättningar för miljöer som främjar barns utveckling? Till exempel skapa trygga och tillgängliga platser, eller skapa förutsättningar för barns rätt till lek, fritid och kultur.

Fördjupning

 

Källor och tips för fördjupning

Barnombudsmannens årsrapporter och publikationer:

 • Utanförskap, våld och kärlek till orten (2018)
 • Respekt (2016)
 • Inget rum för trygghet – barn och unga om vräkning och hemlöshet (2016)
 • Nyanlända barns hälsa (2015) 

Originalcitaten har redigerats för att sätta dem i sitt sammanhang i utbildningen.

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer:

 • Nr 1 Utbildningens mål
 • Nr 4 Ungdomars hälsa och utveckling inom ramen för konventionen om barnets rättigheter
 • Nr 9 Rättigheter för barn med funktionsnedsättning
 • Nr 15 Om barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa (artikel 24)
 • Nr 17 Om barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga livet (artikel 31 i barnkonventionen).

Du kan läsa FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige på barnombudsmannens webbplats.

 

Fortsätt med barnrättsarbetet

Jobbar du på en myndighet eller i en kommun eller region och vill sätta igång att utveckla ert barnrättsarbete? Då finns Barnrättsresan. Det är ett processtöd som hjälper såväl myndigheter som kommuner och regioner att komma vidare i arbetet med att tillämpa barnkonventionen.

Gå till Barnrättsresan