En illustration föreställande två tonåringar med skateboard och en en ung flicka.

Rätt till hälsa

FN:s barnrättskommitté tolkar barnets rätt till hälsa som en omfattande rättighet som inkluderar fysiskt, känslomässigt och socialt välbefinnande. Det handlar inte bara om att barnet får lämplig vård utan även om barnets rätt att växa och utvecklas.

Rätt till social trygghet och en god levnadsstandard

Barnet har rätt att leva under förhållanden som främjar barnets sociala trygghet och utveckling på bästa sätt. Om föräldrarna inte kan tillgodose barnets behov av mat, kläder och bostad ska staten stödja föräldrarna och garantera barnet dess rättigheter

Vikten av delaktighet

Barnet har rätt att vara delaktig i beslut som rör det. Det innebär till exempel att få uttrycka sin åsikt om sin levnadssituation och bestämma över sin hälsa och kropp. Delaktigheten blir viktigare i takt med barnets utveckling och mognad.

När rättigheterna kränks

Barn har rätt att ha det bra, men det respekteras inte alltid. Det blir tydligt i de samtal Barnombudsmannen haft med barn.

Barn i utanförskap

Barn i utsatta områden och kommuner som Barnombudsmannen har träffat berättar hur de upplever ett utanförskap och en exkludering. De beskriver att de upplever att de behöver flytta från sin ort för att förverkliga sina drömmar. De vill ha samma möjligheter som andra barn.

Man måste åka ganska långt härifrån om man vill någonting speciellt. Det är inte säkert att man kommer tillbaka.

Nyanlända barn

Nyanlända barn berättar hur både den fysiska och mentala hälsan påverkas av att befinna sig i asylprocessen. Några berättar att de nekats hälso- och sjukvård under tiden de bott på ankomstboende. Andra beskriver hur de lever under ständig oro och rädsla.

Det blir så att man inte kan satsa på plugget och studera för att det är tankar som snurrar runt, ’kommer vi få uppehållstillstånd eller inte?’ Vi kan inte koncentrera oss. Det påverkar en fysiskt.

Barn utan tryggt boende

Barn som har upplevt vräkning och hemlöshet delar med sig av erfarenheter av att inte ha ett tryggt boende. En del barn berättar hur de inte orkar gå till skolan och om hur de inte vill berätta om sin situation för vänner. Några berättar om att bo på hotell där de dagligen tvingas möta vuxna med missbruksproblem och psykisk ohälsa.

För vissa barn har situationen lett till drogmissbruk och självmordstankar.

Vilket punghuvud kom på att ha ett hotell med pundare, barn och psyksjuka? Hur tänkte man där, var idén så från början eller har det bara råkat bli så?

Artiklar i barnkonventionen

Dessa artiklar berör barnets rätt till utveckling

Artikel 6: Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning

Artikel 24: Rätt till utbildning och utbildningens syfte

Artikel 26: Rätt till lek, vila och fritid

Artikel 27: Rätt till skälig levnadsstandard

Artikel 28 och 29: Rätt till utbildning och utbildningens syfte

Artikel 31: Rätt till lek, vila och fritid

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen