En illustration föreställande ett paragraftecken och två papper

Inledning

Barnombudsmannen har delat upp rättigheterna i barnkonventionen i sju teman. Ett av dem är barnets rätt till utveckling. Temat innehåller:

  • rätten till en god hälsa, social trygghet och rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets utveckling
  • rätten till lek, vila, fritid och utbildning
  • rätten för barn med funktionsnedsättning att kunna tillgodogöra sig alla rättigheter i barnkonventionen.

I det här avsnittet får du en fördjupning om vad rättigheterna i temat innebär. Informationen kommer både från FN:s barnrättskommitté och från barn som Barnombudsmannen träffat.

Artiklar i barnkonventionen

Barnets rätt till utveckling framgår av åtta olika artiklar i barnkonventionen, bland annat artikel 6 som handlar om barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 6 är en av grundprinciperna.

Rättigheterna som inkluderas i temat är alla lika viktiga för barnets utveckling. Om en rättighet ignoreras eller kränks leder det till en kedjereaktion där flera av barnets rättigheter begränsas. Till exempel kan trångboddhet eller psykisk ohälsa göra det svårt för ett barn att leka, vila eller studera hemma.

Artikel 6: Rätt till liv, överlevnad och utveckling

Konventionsstaterna erkänner varje barns inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning

Barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett bra liv. Staten ska säkerställa barnets värdighet, främja tilltron till den egna förmågan och möjliggöra barnets aktiva deltagande i samhället. Barnet och barnets familj ska få den hjälp de behöver.

Artikel 24: Rätt till utbildning och utbildningens syfte

Barnet har rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering. Staten är skyldig att avskaffa sedvänjor som är skadliga för barnets hälsa.

Artikel 26: Rätt till lek, vila och fritid

Varje barn har rätt att åtnjuta social trygghet, inklusive socialförsäkring. Staten ska vidta nödvändiga åtgärder för att helt förverkliga denna rätt i enlighet med nationell lagstiftning.

Artikel 27: Rätt till skälig levnadsstandard

Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Huvudansvaret för detta ligger hos föräldrarna eller andra som är ansvariga för barnet, inom ramen för sin förmåga och sina ekonomiska resurser. Staten ska stödja föräldrarna i att genomföra rättigheten och ska vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder och bostad.

Artikel 28 och 29: Rätt till utbildning och utbildningens syfte

Varje barn har rätt till utbildning. Grundskoleutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri. Grundskoleutbildning och gymnasieutbildning ska vara tillgänglig för alla barn. Varje barn har rätt till studie- och yrkesvägledning. Staten ska arbeta för att främja närvaro och minska antalet studieavbrott. Disciplinen i skolan ska upprätthållas på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och rättigheter.

Utbildningen ska bland annat syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter. Den ska också utveckla respekt för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och naturmiljön.

Artikel 31: Rätt till lek, vila och fritid

Barnet har rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder. Barnet har också rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Staten ska uppmuntra och erbjuda lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet.