Varje barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, utan undantag! Det är avgörande att förebygga allt våld för att barn ska få alla sina rättigheter tillgodosedda.

FN:s barnrättskommitté har i sin allmänna kommentar nummer 13 belyst fler former av våld än vad som står i barnkonventionen. Barnet ska exempelvis också skyddas mot:

 • skadliga sedvänjor
 • självskadebeteende
 • våld mot barn av barn
 • våld i massmedier eller på nätet.

Vanligt förekommande

I en nationell kartläggning som publicerades av Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2017 uppger 44 procent av barnen att de utsatts för någon typ av våld av en vuxen person någon gång under livet.

Det handlar om fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse, upplevt våld mellan vuxna i familjen eller sexuella övergrepp. Det är vanligt att den vuxne är någon i barnets familj.

Den vanligaste formen av våld är fysisk barnmisshandel som vart fjärde barn uppger att de har utsatts för.

Kartläggningen visar även att de olika formerna av våld i stor utsträckning överlappar varandra och man konstaterar att de barn som riskerar att fara allra mest illa är de som är utsatta för flera olika typer av våld eller våld vid upprepade tillfällen.

Barn berättar om våld

Barnombudsmannen har genom åren pratat med barn i olika typer av situationer för att undersöka om de får sina rättigheter tillgodosedda. Oavsett livssituation återkommer våld som ett tema i barnens berättelser. Det kan till exempel handla om våld i hemmet, i skolan eller i bostadsområdet.

När de vuxna sviker 

Barn som upplevt våld i familjen berättar att de blivit besvikna över att vuxna inte agerat när barnen signalerat eller berättat att de far illa.

Jag visade på olika sätt att jag inte mådde bra. Till exempel i skolan, där betedde jag mig illa, skrek och kallade lärare hora. Jag var ingen trevlig elev. Kanske hade man kunnat fråga ’hur mår du?’ Det kanske hade räckt.
Ung kille

Barn i utsatta områden 

Barn i utsatta kommuner och förorter berättar om olika former av våld i närområdet. Det kan handla om att de sett människor bli skjutna, bevittnat drogförsäljning eller själva utsatts för våld eller hot om våld. 

Jag har blivit mordhotad och retad så jag känner mig inte helt trygg där jag bor.

Våld och kränkningar i skolan 

Barn berättar om hur de utsätts för våld och kränkningar i skolan. Allt från skitsnack, ryktesspridning och utfrysning till fysiskt våld i form av knuffar, slag, sparkar och sexuella trakasserier. Det kan också röra sig om hot om våld, till och med dödshot. Barnen berättar om hur kränkningarna i skolan får allvarliga konsekvenser för barnen och hur viktigt det är att vuxna är närvarande i alla skeden av skoldagen.

Jag har blivit mobbad i flera år av samma kille. Jag har tagit det vidare till skolan, men de har inte gjort så mycket. De borde ta mobbning mer seriöst.

Barn som är extra utsatta

Stiftelsen Allmänna Barnhusets kartläggning visar att det finns grupper av barn som i högre grad riskerar att utsättas för barnmisshandel än andra barn.

Det handlar om en ökad risk på gruppnivå. Det betyder att det finns barn som tillhör en eller flera riskgrupper men som ändå inte är utsatta. Barn kan också utsättas trots att de inte tillhör en riskgrupp.

Det är viktigt att känna till vilka grupper av barn som är särskilt utsatta för barnmisshandel för att kunna ge barnen det stöd och skydd de behöver.

Var extra lyhörd för erfarenheter av våld när du möter barn

 • i ekonomisk utsatthet
 • som bor med en förälder och barn vars föräldrar tvistar om boende
 • som är placerade i familjehem eller Hem för vård och boende (HVB)
 • som lever med föräldrar som har ett missbruk eller psykisk sjukdom
 • som har erfarenhet av mobbning
 • som har en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom
 • som är födda utanför Norden
 • som inte själva får välja sin partner.

Sverige får kritik

Enligt barnkonventionen ska varje barn skyddas mot tortyr eller annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning.

Trots det kan barn som misstänks för brott i Sverige få sitta isolerade i häkte eller arrest – något som FN:s barnrättskommitté kritiserat Sverige för. Kommittén vill att Sverige förbjuder all isolering av barn. Också FN:s specialrapportör mot tortyr har kritiserat användandet av isolering och restriktioner av barn i häkte och arrest.

Sverige har också fått kritik för att fastspänning används inom barnpsykiatrin. FN:s barnrättskommitté vill att fastspänning förbjuds och att personal inom vården blir bättre på att bemöta barn på andra sätt.

Reflektera

Ta en stund och fundera över följande frågor:

Arbetar du med barn som kan utsättas för någon form av våld? På vilket sätt?

Dessa artiklar berör föräldrarnas ansvar

Artikel 5: Föräldrarnas ledning

Artikel 9: Rätt att inte skiljas från sina föräldrar

Artikel 10: Rätt till familjeåterförening

Artikel 11: Skydd mot olovligt bortförande

Artikel 18: Uppfostran och utveckling

Artikel 21: Adoption

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen