En illustration föreställande ett paragraftecken och två papper

Barnombudsmannen har delat upp rättigheterna i barnkonventionen i sju teman. Ett av dem är barnets rätt till familj.

Barn har rätt att växa upp i en familj som tar hand om barnet. Även om ett barn inte bor med sin familj har hen rätt att ha kontakt med familjen. Barn får heller inte skiljas från sina föräldrar om det inte är nödvändigt. Om ett barn skiljts åt från sin familj har de rätt att återförenas.

Det här tas på olika sätt upp i sex av barnkonventionens artiklar. 

I det här avsnittet får du en fördjupning om vad rätten till familj innebär. Informationen kommer från FN:s barnrättskommitté, från nationell forskning och från barn som Barnombudsmannen träffat.

Artiklar i barnkonventionen

Här är de artiklar som berör barnets rätt till familj.

Artikel 5: Föräldrarnas ledning

Föräldrar och vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets utveckling och att ge barnet ledning då hen utövar sina rättigheter.

Artikel 9: Rätt att inte skiljas från sina föräldrar

Staten ska säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar om det inte är barnets vilja eller för att det bedöms vara barnets bästa. Både barnet och vårdnadshavarna ska få uttrycka sin åsikt om det. Barnet har rätt till regelbunden kontakt med sina föräldrar och information om dem i fall där en förälder är frihetsberövad, utvisas eller dör.

Artikel 10: Rätt till familjeåterförening

Utifrån rättigheterna i artikel 9 ska staten garantera att ansökningar om familjeåterförening behandlas på ett positivt, humant och skyndsamt sätt. Ett barn vars föräldrar är bosatta i olika länder har rätt att ha regelbunden kontakt med båda föräldrarna. Barnet och dess föräldrar har rätt att lämna ett land och att resa in i sitt eget land.

Artikel 11: Skydd mot olovligt bortförande

Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.

Artikel 18: Uppfostran och utveckling

Staten ska göra sitt bästa för att erkänna principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrarna ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa. Staten ska ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare. Staten ska säkerställa att barn till föräldrar som arbetar har tillgång till barnomsorg. 

Artikel 21: Adoption

Konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption ska säkerställa att största vikt ges till vad som bedöms vara barnets bästa.