Föräldrarnas ansvar

Enligt barnkonventionen är det föräldrarna eller andra vårdnadshavare som har det huvudsakliga ansvaret för barnets utveckling och uppfostran. Ansvaret ligger på båda föräldrarna och de ska utgå från ett barnrättsperspektiv.

Det betyder att de ska ha barnets bästa i åtanke i sin kontakt med barnet och när de fattar beslut.

För att garantera barnet alla dess rättigheter ska staten ge lämpligt stöd till föräldrar eller andra vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om föräldrautbildning, stöd från socialtjänsten och barnomsorg.

Familjebegreppet

Familj är enligt barnkonventionen ett brett begrepp som speglar den stora variation i släktskap och gemenskap som barn växer upp i.

Barn i Sverige lever i familjer som ser ut på många olika sätt. En del barn är adopterade, andra har alltid bott med samma föräldrar. Barn kan också bli till på olika sätt.

Berättat av barn

Reflektera 

Ta en stund och fundera på följande fråga:

Hur kan du, i ditt arbete, stödja föräldrar för att barnet ska få sina rättigheter tillgodosedda?

Artiklar i barnkonventionen

Dessa artiklar berör föräldrarnas ansvar

Artikel 5: Föräldrarnas ledning

Artikel 9: Rätt att inte skiljas från sina föräldrar

Artikel 10: Rätt till familjeåterförening

Artikel 11: Skydd mot olovligt bortförande

Artikel 18: Uppfostran och utveckling

Artikel 21: Adoption

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen