Barnets bästa i kontakter med familjen 

Barnets rätt till familj är just en rättighet, inte en skyldighet. Det handlar om barnets rätt till sina föräldrar – inte föräldrarnas rätt till sina barn.

När barnet av olika anledningar inte bor med en av eller båda sina föräldrar har barnet rätt till regelbunden kontakt med sin familj. Hur kontakten ser ut ska beslutas utifrån vad som bedöms vara bäst för barnet.

Lyssna till barnet

För att bedöma vad som är barnets bästa när det gäller umgänget med familjen behöver vuxna lyssna till barnets tankar och åsikter. Vuxna kan också behöva prata med personer som känner barnet.

Barnets bästa och barnets rätt att göra sin röst hörd är två av barnkonventionens grundprinciper. De är centrala när vuxna ska fatta beslut om vem som ska ta hand om ett barn när föräldrarna inte kan det, eller var barnet ska bo, om barnet inte kan bo hemma.

Barnrättsperspektivet i olika situationer 

Hur ser ett barnrättsperspektiv ut vid exempelvis vårdnadstvister, när ett barn är placerat utanför hemmet eller när föräldrarna är frihetsberövade?

 • När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan de begära samarbetssamtal hos socialtjänsten.

  Enligt regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige ska utgångspunkten i samarbetssamtalen vara att ta till vara på barnets vilja och egna behov av att få information. Samtalsledaren bör lyssna till barnet i något skede av samtalen.

  Om föräldrarna inte kan enas fattas beslut av domstol. Först fattar tingsrätten ett tillfälligt beslut. Familjerätten gör sedan en utredning inför domstolsförhandling. I båda fallen ska både föräldrar och barn få uttrycka sin vilja om vårdnad, boende och umgänge.

 • När ett barn är placerat utanför hemmet har barnet rätt till kontakt med sin familj. Det är viktigt att den personal som fattar beslut om hur kontakten ska se ut, till exempel socialsekreterare eller personal på en institution, lyssnar till barnet och väger in barnets åsikter.

  Barnombudsmannen har pratat med barn som är placerade och som berättar att de upplever att de inte blivit lyssnade till. Ett exempel är vid beslut om begränsningar i kontakt med en förälder.

  Flera barn beskriver en situation då de känt sig arga och ledsna över ett sådant beslut. De upplever att de inte fått information om varför beslutet tagits och att de då inte fått en chans att förstå varför det behövs. Barnen känner att de vuxna inte lyssnat till dem och det gör att de inte heller känner sig delaktiga i viktiga beslut som rör deras familj.

 • Barn och unga som har en förälder som är frihetsberövad har i samtal med Barnombudsmannen lyft fram vad de tycker är viktigt att professionella tänker på:

  • Ställ frågor och var intresserad av mig.
  • Möjliggör för snabbare och mer regelbunden kommunikation med föräldern genom till exempel mejl eller flera samtal i veckan.
  • Gör det möjligt för oss att göra fler vardagssaker tillsammans.
  • Gör rummen som vi ses i mysigare – mer hemtrevliga!
  • Visa bilder på hur det ser ut inne på häktet/anstalten så att man kan förbereda sig.

Barnets rätt till återförening

Det finns barn som lever i Sverige utan sina föräldrar på grund av migration. De har enligt barnkonventionens artikel 10 rätt till återförening med sin familj. I ett beslut om var återföreningen ska ske måste barnets grundläggande mänskliga rättigheter och skyddsbehov säkerställas. Återföreningen kan ske i Sverige eller ett annat land.

När barnet är i Sverige har hen rätt till omvårdnad och stöd av andra, till exempel familjehem, boendepersonal och god man.

Ett barn berättar 

Några av de barn som Barnombudsmannen träffat har fått göra egna filmer där de berättar om sina upplevelser och tankar. Här kan du lyssna till ett barn som kom till Sverige utan sina föräldrar. Han berättar om saknaden efter sin familj, glädjen att få återförenas och vikten av stödet från en god man.

Reflektera

Filmen belyser flera rättigheter i barnkonventionen så som rätt till kontakt och återförening med familj. Pojken är orolig för att hans mamma inte ska få stöd och han ska få ta för stort ansvar.

Hur ser du att Sverige kan stödja mamman och pojken så att han får alla sina rättigheter tillgodosedda?

 

Familj — en rättighet för varje barn

Det finns andra situationer då barn inte bor tillsammans med sina föräldrar och där du som yrkesverksam behöver säkerställa barnets rätt till kontakt med sin familj, exempelvis:

 • Barn inom vården eller barn som har föräldrar som ligger på sjukhus.
 • Barn vars föräldrar arbetar på annan ort eller bor i ett annat land.
 • Barn som lever på gatan, till exempel ensamkommande barn som avviker från boenden.

Reflektera

Vilka situationer eller barn berör ditt arbete?

Hur kan du arbeta för att barn får sin rätt till familj tillgodosedd på bästa sätt?

Dessa artiklar berör föräldrarnas ansvar

Artikel 5: Föräldrarnas ledning

Artikel 9: Rätt att inte skiljas från sina föräldrar

Artikel 10: Rätt till familjeåterförening

Artikel 11: Skydd mot olovligt bortförande

Artikel 18: Uppfostran och utveckling

Artikel 21: Adoption

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen