En illustration föreställande ett paragraftecken och två papper

Barnombudsmannen har delat upp rättigheterna i barnkonventionen i sju teman. Ett av dem är barnets rätt till skydd.

I det här avsnittet får du en fördjupning om vad rätten till skydd innebär. Informationen kommer från FN:s barnrättskommitté, från nationell forskning och från barn som Barnombudsmannen träffat.

Artiklar i barnkonventionen

Enligt barnkonventionen har barnet rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och övergrepp.  Det kan till exempel vara misshandel eller sexuella övergrepp.

Barn har också rätt till skydd mot att uppleva våld. Det kan till exempel handla om att se, höra eller befinna sig i ett hem där en förälder blir misshandlad. Barnet ska också skyddas mot vanvård eller försumlig behandling.

Åtta artiklar i barnkonventionen berör barns rätt till skydd. Till barnkonventionen hör även två tilläggsprotokoll som rör barnets rätt till skydd från våld och utnyttjande.

Artikel 19: Rätt till skydd mot våld, vanvård och övergrepp

Barnet ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Staten ska ge barnet och de personer som har hand om barnet nödvändigt stöd för att förebygga eller stoppa våld.

Artikel 32: Rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande

Staten ska säkerställa att barnet skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som kan vara skadligt för barnet eller hindra barnets utbildning eller utveckling.

Artikel 33: Rätt till skydd mot narkotika

Staten ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från olaglig användning av narkotika. Staten ska också förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.

Artikel 34: Rätt till skydd mot sexuellt utnyttjande

Staten ska skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Staten ska också skydda barnet mot att utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet, att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.

Artikel 35: Förhindrande av handel med barn

Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn oavsett syfte och form.

Artikel 36: Rätt till skydd mot annat utnyttjande

Staten ska skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Artikel 37: Rätt till skydd mot tortyr och dödsstraff

Staten ska säkerställa att inget barn

• utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
• döms till dödsstraff eller livstids fängelse
• godtyckligt eller olagligt berövas sin frihet.

Gripande, anhållande, häktning, fängslande eller annat frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

Staten ska säkerställa att varje barn som är frihetsberövat

• behandlas med respekt där barnets behov beaktas
• hålls åtskild från vuxna, om det inte bedöms som barnets bästa att göra detta
• har rätt att hålla kontakt med sin familj
• får tillgång till såväl juridiskt biträde som annat lämpligt stöd
• rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövat av en domstol eller annan behörig, oberoende och opartisk myndighet.

Artikel 38: Rätt till skydd mot väpnade konflikter

Staten ska skydda barn i väpnade konflikter och säkerställa deras omvårdnad. Barnet ska skyddas från att rekryteras till och användas som soldat i väpnad konflikt.

Två tilläggsprotokoll

Till barnkonventionen hör även två tilläggsprotokoll som rör barnets rätt till skydd från våld och utnyttjande. Det ena gäller barn i väpnade konflikter och det andra gäller skydd mot handel med barn, barnpornografi och barnprostitution. Sverige har skrivit på båda dessa tilläggsprotokoll och är därmed skyldiga att följa dem.

 

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi