En illustration föreställande en pojke och en flicka som säger något i varsin pratbubbla

Eftersom barn inte har rösträtt är det extra viktigt att arbeta för att barn ska kunna använda sina demokratiska rättigheter och medborgerliga friheter. Det betyder att vuxna behöver ge stöd, information och skapa förutsättningar för barnets engagemang.

Rätten att bli hörd

Rätten att bli hörd är en av barnkonventionens grundprinciper. FN:s barnrättskommitté har konstaterat att det i praktiken innebär att varje barn har rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet.

Information en förutsättning för delaktighet

Barnets rätt att göra sin röst hörd betyder i praktiken att barn har rätt till delaktighet.

Vuxna behöver tillgängliggöra en variation av information så att barn får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar i olika frågor. Det behövs för att de ska kunna fatta informerade och självständiga beslut.

Tillgång till miljöer och forum där barn har möjlighet att uttrycka sin åsikt och känna att de blir lyssnade på är också förutsättningar för att barn ska kunna vara delaktiga på olika sätt.

Delaktighet är en process

Att göra barn delaktiga vid enstaka tillfällen räcker inte för att leva upp till barnets rätt till delaktighet. Det betonar FN:s barnrättskommitté.

Delaktighet måste vara en pågående process där barn och vuxna har en dialog i utvecklingen av till exempel strategier och åtgärder som rör barns liv.

Det behövs flera olika metoder för att lyssna till barn och göra dem delaktiga. Metoderna ska anpassas till barnens ålder, mognad och funktionalitet.

Exempel på situationer då barn ska göras delaktiga är i utformningen av hälso- och sjukvård eller utbildning. Det kan också handla om att platser för lek, fritid och kultur utformas efter barns önskemål och förmågor.

Tips från andra

Här är några tips om hur andra har gjort för att öka barns delaktighet i sina verksamheter.

Örnsköldsviks kommun

I Örnsköldsviks kommun används flera olika metoder för att göra barn delaktiga. Här är två exempel:

  • Advisory board: Ungdomar kan anmäla sitt intresse för att vara med i en referensgrupp. Myndigheter, företag, kommunen eller civilsamhället kan anlita gruppen för att testa idéer och få råd och perspektiv.
  • Ungdomsforum: Ungdomar och politiker ses för att prata om ett tema som de unga valt. Ett exempel på tema är ”förstå normer, gör skillnad”. Ett särskilt forum finns för barn med funktionsnedsättning.

Demokratisamordnare

Här är några tips från en demokratisamordnare på hur ni kan ge barn inflytande i er verksamhet.

  • Ha mod att pröva nya arbetssätt!
  • Se och stjäl! Utforma sen en modell som passar er.
  • Var ärlig mot barn och unga så att de själva kan bestämma om de vill vara med eller inte.
  • Kom ihåg! Barn som utövar inflytande representerar enbart sig själva och inte alla barn.

Reflektera

Reflektera över delaktighet

  • Hur lyssnar du till barn inför att du fattar beslut i ditt arbete?
  • Hur kan du göra barn delaktiga i dina arbetsprocesser i ett tidigare skede?

Artiklar i barnkonventionen

Dessa artiklar berör barn och demokrati

Artikel 12: Rätt till delaktighet och inflytande

Artikel 13: Rätt till yttrande - och informationsfrihet

Artikel 15: Rätt till föreningsfrihet och fredliga sammankomster

Artikel 17: Rätt till information

 

Gå till sidan om de relevanta artiklarna i barnkonventionen