En illustration föreställande ett paragraftecken och två papper

Inledning

Barnombudsmannen har delat upp rättigheterna i barnkonventionen i sju teman, ett av dem är barnets demokratiska rättigheter.

I det här avsnittet får du en fördjupning om vad rättigheterna i temat innebär. Informationen kommer från FN:s barnrättskommitté, UNICEF och från barn som Barnombudsmannen träffat.

Artiklar i barnkonventionen

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till sin egen identitet och privatliv. Barnet har också rätt till de grundläggande friheterna och att aktivt delta i samhället.

Nio av barnkonventionens artiklar rör barnets demokratiska rättigheter.

Artikel 7: Rätt till namn och nationalitet

Barnet har rätt till sin identitet och att få behålla den i form av ett namn, ett medborgarskap och så långt som det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och släktförhållanden. Barnet har rätt till födelseregistrering.

Artikel 8: Rätten att behålla sin identitet

Staten ska respektera barnets rätt att behålla sin identitet inklusive medborgarskap, namn och släktförhållanden. Om ett barn berövas en del av eller hela sin identitet, ska staten ge stöd och skydd för att snabbt återupprätta barnets identitet.

Artikel 12: Rätt till delaktighet och inflytande

Staten ska säkerställa att varje barn som kan bilda egna åsikter har rätt att fritt uttrycka dem i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 13: Rätt till yttrande - och informationsfrihet

Barnet har rätt till yttrande - och informationsfrihet. Till exempel att söka, ta emot och sprida information och tankar. Det kan göras i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller annat uttrycksmedel som barnet väljer. Utövandet av rättigheten får endast inskränkas om det är inskrivet i lag och om det är nödvändigt för att respektera andra personers rättigheter.

Artikel 14: Rätt till tanke, samvets- och religionsfrihet

Staten ska respektera barnets rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet. Föräldrarna ska ge barnet ledning när hen utövar sina rättigheter.

Artikel 15: Rätt till föreningsfrihet och fredliga sammankomster

Barnet har rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.

Artikel 16: Rätt till privatliv

Barnet har rätt till privatliv. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens. Barn får inte heller utsättas för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

Artikel 17: Rätt till information

Rätt till information. Staten erkänner den viktiga uppgift som massmedier har för att barnet ska ha tillgång till information från olika källor. Staten ska bland annat uppmuntra produktion och spridning av barnböcker och uppmuntra massmedier att ta hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller ett urfolk.

Artikel 30: Barn från minoritetsgrupper eller urfolk

Ett barn som tillhör en minoritet eller ett urfolk har rätt till sitt kulturliv, sin religion och sitt eget språk.