De fyra grundprinciperna

FN:s barnrättskommitté har lyft fram fyra rättigheter i barnkonventionen som konventionens grundprinciper. Dessa rättigheter är:

  • lika rättigheter och icke-diskriminering (artikel 2)
  • barnets bästa (artikel 3)
  • liv och utveckling (artikel 6)
  • delaktighet och inflytande (artikel 12) 

Artikel 12 om barns rätt till delaktighet och inflytande

Enligt artikel 12 i barnkonventionen har varje barn som kan bilda egna åsikter rätt att uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Åsikterna ska få betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Det är den vuxnes ansvar att göra barnet delaktigt och anpassa sättet att lyssna utifrån barnets ålder, mognad och funktionsförmåga.

Exempelvis ska barnet, i domstols- och myndighetsärenden, ha möjlighet att höras på ett sätt som är lämpligt för barnet. Det kan innebära att barnet hörs direkt eller genom en företrädare.

Säkerställ delaktighet

FN:s barnrättskommitté har förtydligat att barnets rätt att göra sin röst hörd innebär en rättighet till både deltagande och inflytande.

En rättighet – inte en skyldighet

Barnet måste själv få välja om det vill delta eller inte. Barn ska få uttrycka sina åsikter fritt utan påtryckningar.

En absolut rättighet

Rätten att komma till tals är absolut. Det betyder att den gäller alla barn, små som stora och att den inte kan begränsas utifrån landets resurser.

Skapa förutsättningar

För att säkerställa att alla barn kommer till tals, gäller det att bygga upp strukturer och miljöer som gör att barnet känner sig tryggt och kan berätta.

Återkoppla till barnet

Det är viktigt att den som fattar ett beslut återkopplar till barnet eller barnen som har deltagit, både om beslutet i sig, men även om hur barnets åsikter togs emot och vilken vikt de fick vid beslutet.

Artikel 12 i din organisation

Har ni rutiner och arbetssätt som möjliggör att barn kan göra sin röst hörd utifrån barnets ålder och förutsättningar?

Har ni arbetssätt och rutiner för att inhämta barns åsikter inför strategiska beslut som rör barn?

Vad behöver utvecklas för att säkerställa att din organisation lever upp till artikel 12 i barnkonventionen?

Vuxna borde lyssna mer på oss och vi borde få vara med och bestämma mer. Det kan inte rivas skogar bara för att de vill bygga något. De borde fråga oss för det är vi som brukar leka i de skogarna.
Sagt om barnkonventionens artikel 12

Reflektera

Artikel 12 i din organisation

  • Har ni rutiner och arbetssätt som möjliggör att barn kan göra sin röst hörd utifrån barnets ålder och förutsättningar?
  • Har ni arbetssätt och rutiner för att inhämta barns åsikter inför åtgärder och beslut som rör barn?
  • Vad behöver utvecklas för att säkerställa att din organisation lever upp till artikel 12 i barnkonventionen?