De fyra grundprinciperna

FN:s barnrättskommitté har lyft fram fyra rättigheter i barnkonventionen som konventionens grundprinciper:

  • lika rättigheter och icke-diskriminering (artikel 2)
  • barnets bästa (artikel 3)
  • liv och utveckling (artikel 6)
  • delaktighet och inflytande (artikel 12) 

Artikel 6 om barnets rätt till liv och utveckling 

Barnets rätt till utveckling omfattar en helhetssyn på barnet där fysisk, mental, psykologisk och social utveckling ingår.

Artikel 6 visar på vikten av att se alla rättigheter i barnkonventionen som en helhet – alla behövs för barnets utveckling.

Detta ställer krav på att stat, region och kommun skapar förutsättningar för samverkan så att arbetet med barnets rättigheter inte begränsas av stuprörstänkande.

Samverkan på olika nivåer

Samverkan kan ske i nämnder och förvaltningar för att skapa en helhet i arbetet med barnet och för att använda samhällets resurser väl.

Samverkan kring barnet kan också ske mellan aktörer som finns i barnets närhet, till exempel föräldrar, skola och föreningsliv.

Lär av andra!

Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att hjälpa barn som bor i familjehem att lyckas med skolan. I Skolfam är samverkan en förutsättning.

Minst två kommunala nämnder fattar gemensamt beslut om hur Skolfam ska organiseras och finansieras. Förvaltningarna samverkar sedan kring dokumentation, personal, lokaler och resor.

Ett team bestående av psykolog, socialsekreterare och specialpedagog stödjer barnet och delar information med varandra.

Att se hela barnet

Det är viktigt att se till hela barnet för att barnet ska få alla sina rättigheter tillgodosedda.

En socialarbetare som genomför en barnavårdsutredning gör till exempel detta genom att samla in uppgifter om barnets hälsa, hemförhållanden, skolmiljö och relationer.

Samma utgångspunkter finns i arbetet med familjecentraler, inom barnsjukvården, barnpsykiatrin samt i arbetet med generella kartläggningar, policydokument och konsekvensanalyser.

Jag har fått byta skola många gånger när jag bytt placering. Nästan alltid så har vi haft ett möte där de frågar vad jag har gjort i förra skolan. Skolorna har också haft bra kontakt med varandra. Det har varit bra.

Reflektera 

Artikel 6 i din organisation

  • Vilka samverkar du med idag, för att få ett helhetsperspektiv på barnet
  • Vilka skulle du behöva samverka med för att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda?
  • Vad behöver utvecklas för att säkerställa att din organisation lever upp till artikel 6 i barnkonventionen?