De fyra grundprinciperna

FN:s barnrättskommitté har lyft fram fyra rättigheter i barnkonventionen som konventionens grundprinciper. Dessa rättigheter är:

  • lika rättigheter och icke-diskriminering (artikel 2)
  • barnets bästa (artikel 3)
  • liv och utveckling (artikel 6)
  • delaktighet och inflytande (artikel 12) 

Enligt artikel 2 i barnkonventionen ska alla barn som befinner sig i Sverige få sina rättigheter tillgodosedda.

Till exempel ska det inte spela någon roll var i landet barnet bor eller vilken skola barnet går på. Barnet får inte utsättas för diskriminering på grund av omständigheter som rör barnet eller dess föräldrar, till exempel religion, ursprung eller politiska åsikter.

Principen om ickediskriminering och lika rättigheter för alla barn behöver inte innebära identisk behandling. Så kallad positiv särbehandling är tillåtet. Det betyder att det går att främja en viss grupp för att skapa lika möjligheter.

Rätten att inte diskrimineras

Barnkonventionen ger barnet ett brett skydd mot diskriminering. I artikel 2 finns diskrimineringsgrunderna. En av dem är ”ställning i övrigt” som tillåter att länder använder fler diskrimineringsgrunder, till exempel sexuell läggning. 

Den svenska diskrimineringslagen har sju diskrimineringsgrunder

Barnet får inte diskrimineras på de grunder som anges i barnkonventionen eller den svenska diskrimineringslagen. 

Diskrimineringsombudsmannen kan driva processer utifrån diskrimineringslagen. Från 1 januari 2020 kan även fall av diskriminering utifrån barnkonventionen drivas i processer i domstolar och myndigheter, dock inte av diskrimineringsombudsmannen.

Säkerställ lika rättigheter

Du behöver aktivt identifiera barn som kan behöva särskilt stöd för att deras rättigheter ska tillgodoses i praktiken.

Verksamheten behöver granskas utifrån ett inkluderings-och ickediskrimineringsperspektiv och säkerställa lika tillgång till rättigheter för varje barn.

Detta kan göras genom att:

  • lyssna till barnets upplevelser
  • använda statistik för att belysa skillnader
  • analysera om verksamheten är tillgänglig.

Tillgänglighet kan vara fysisk tillgänglighet men också att information är anpassad för olika grupper. Verksamheter ska också vara socialt inkluderande.

Grundprinciperna ska alltid beaktas i frågor som rör barn

Alla artiklar i barnkonventionen har samma värde och är beroende av varandra. Det betyder att grundprinciperna inte har ett högre värde än övriga rättigheter. Grundprinciperna kan beskrivas som fyra pelare som övriga artiklar vilar på, eller som glasögon som övriga rättigheter ska läsas igenom. 

Reflektera

Artikel 2 i din organisation

  • Används kunskap om barn och statistik systematiskt i analyser, beslut och uppföljning?
  • Har vi kunskap om ifall det finns grupper av barn som vi har svårt att nå, eller som inte har tillgång till vår verksamhet?
  • Vad behöver utvecklas för att säkerställa att din organisation lever upp till artikel 2 i barnkonventionen?