Test

1. Fatta beslut och skapa förutsättningar

Det är ett ansvar att genomföra barnkonventionen. Det ansvaret blir ännu tydligare när barnkonventionen är lag. Trots detta är det viktigt att ledningen fattar beslut om att barns rättigheter ska prioriteras i verksamheten och hur det ska göras. Förtroendevalda och chefer behöver skapa förutsättningar för ett systematiskt och strukturerat arbete som tilldelas nödvändiga resurser.

Exempel

Tydliggör ert förhållningssätt med barnets rättigheter genom  en policy eller i annat övergripande styrdokument.  

2. Gör nulägesanalyser

Gör nulägesanalyser för att få information om barns och ungas levnadsvillkor, organisatoriska förutsättningar samt för vilka barn arbetet behöver stärkas.

Exempel

En kommun har gjort en prövning av barnets bästa kring nyanlända barns levnadsvillkor samt vilka rättigheter dessa har enligt barnkonventionen och svensk lagstiftning. Den här informationen låg sedan till grund för ett vidare arbete med att stärka rättigheterna för de här barnen.

3. Formulera mål

Formulera mål, ta fram indikatorer och tydliggör vad som ska prioriteras för att genomföra barnkonventionen.

Exempel

Flera aktörer har utifrån sina fastställda mål tagit fram en plan som syftar till att vägleda nämnder, förvaltningar och bolag i arbetet med barnets rättigheter och att uppnå organisationens mål utifrån ett barnrättsperspektiv. Målen bör vara uppföljningsbara och planen bör vara så konkret som möjligt.

4. Metoder och arbetssätt

Metoder och arbetssätt ska utvecklas och användas systematiskt för att implementera barnkonventionen i praktiken.

Exempel

Det finns flera aktörer som utifrån sina mål och prioriteringar utvecklat metoder och arbetssätt. Det kan till exempel handla om att man har utvecklat stödmaterial för att göra prövningar av barnets bästa och genomfört kompetenshöjande insatser kring stödmaterialen. Tänk på att stödmaterial bör anpassas till olika verksamheter. Det finns också flera exempel på att man har testat och utvecklat former för att stärka barns rätt att komma till tals.

5. Följ upp och utvärdera arbetet

Följ upp och utvärdera arbetet regelbundet så att insatserna leder till att barns rättigheter respekteras, skyddas och främjas i praktiken.

Exempel

I flera kommuner och regioner har revisionen granskat hur barnkonventionen beaktats och tillämpats.

Webbinarium om revision för barnets rättigheter 

Fortsätt utvecklingsarbetet

Processtödet Barnrättsresan ger kunskap och verktyg för att strukturerat kartlägga och utveckla barnrättsarbetet inom er verksamhet. 

 

Barnrättsresan