Barn har samma mänskliga rättigheter som vuxna, men löper större risk att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Därför behövs barnkonventionen som synliggör barn som rättighetsbärare och ger ett starkare skydd för barnets rättigheter.

Olika aktörer har olika mandat och ansvar för att barns rättigheter respekteras, skyddas och främjas. 

Filmen tar upp hur ansvaret för barnkonventionen ser ut och hur det är fördelat på olika aktörer.

Barnkonventionen ställer krav

Det finns några artiklar i barnkonventionen som tillsammans med grundprinciperna är särskilt viktiga utgångspunkter för dig som har ansvar för att genomföra barnrätt i praktiken.

 I dessa artiklar framgår att:

  • Stat, region och kommun har ansvar för att genomföra rättigheterna som barn har enligt barnkonventionen (artikel 4).
  • Stat, region och kommun ska vidta alla lämpliga lagstiftnings, administrativa och andra åtgärder för att genomföra rättigheterna. Det ställer krav på en systematik och struktur i arbetet med att genomföra barnkonventionen.
  • Barnkonventionen är en miniminivå, inte ett tak (artikel 41).
  • Staten ska göra rättigheterna kända bland barn och vuxna och sprida hur man arbetar för att stärka barns rättigheter (artikel 42 och 44).