Sammanfattning

I det här avsnittet har vi gått igenom de rättigheter i barnkonventionen som stärker barnets rätt till stöd. Avsnittet har bland annat handlat om att: 

  • Rätten till stöd gäller varje barn och kan bli aktuellt i olika situationer i livet.
  • Barnkonventionen betonar också särskilt rätten till stöd för vissa grupper av barn, till exempel barn med funktionsnedsättning och barn som av olika anledningar inte kan bo hemma.
  • Ansvaret för att ett barn får det stöd hen har rätt till ligger på flera olika aktörer. Barnets rätt till stöd kräver också samverkan mellan olika aktörer.
  • Barn har rätt att vara delaktiga i stödinsatser och beslut som påverkar dem. En förutsättning för delaktighet är att vuxna lyssnar på barnen.

Reflektera

Här är en sammanställning av de reflektionsfrågor som finns i detta avsnitt gällande barnets demokratiska rättigheter.

Reflektera över vad barns rätt till stöd innebär i ditt arbete

Vilka förutsättningar och vilken utbildning behöver du för att säkerställa barnets rätt till stöd i din yrkesroll?

Fördjupning 

Källor och tips för fördjupning

Barnombudsmannens årsrapporter

  • Respekt (2016)
  • Välkommen till verkligheten (2015)
  • Bryt tystnaden (2014)
  • Signaler (2012)

Originalcitaten har redigerats för att sätta dem i sitt sammanhang i utbildningen.

SAMS – Samverkan socialtjänst skola – Obruten skolgång för placerade barn och unga


Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige.


Du kan läsa FN:s barnrättskommittés rekommendationer till Sverige på barnombudsmannens webbplats.

Fortsätt med barnrättsarbetet

Jobbar du på en myndighet eller i en kommun eller region och vill sätta igång att utveckla ert barnrättsarbete? Då finns Barnrättsresan. Det är ett processtöd som hjälper såväl myndigheter som kommuner och regioner att komma vidare i arbetet med att tillämpa barnkonventionen. 

Gå till Barnrättsresan