En illustration föreställande ett paragraftecken och två papper

Barnombudsmannen har delat upp rättigheterna i barnkonventionen i sju teman. Ett av dem är barnets rätt till stöd.

Varje barn har rätt till stöd för att få sina rättigheter tillgodosedda men också när barnets rättigheter har kränkts.

I det här avsnittet får du en fördjupning om vad rätten till stöd innebär. Informationen kommer från barnkonventionen och Barnombudsmannens rapporter.

Artiklar i barnkonventionen

Rätten till stöd gäller varje barn, men barns behov av stöd ser olika ut. Barnkonventionen belyser särskilt rätten till stöd för vissa grupper av barn. Det är statens ansvar att ge stöd, oavsett var i landet barnet befinner sig.

Barn har till exempel rätt till stöd

  • när de utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar, exempelvis i skolan
  • för att klara utbildningens mål
  • när de är anhöriga till föräldrar som till exempel är sjuka, har ett missbruk eller är frihetsberövade.

Sju artiklar i barnkonventionen berör barns rätt till stöd.

Artikel 18: Uppfostran och utveckling

För att garantera och främja barnets rättigheter ska staten ge stöd till föräldrar och vårdnadshavare.

Artikel 20: Rätt till alternativ omvårdnad

Ett barn som tillfälligt eller varaktigt inte kan bo med sin familj har rätt till skydd och stöd. Staten ska säkerställa alternativ omvårdnad för barnet, till exempel placering i familjehem, adoption eller lämplig institution.

Artikel 22: Barn på flykt

Staten ska skydda och stödja varje barn som kommit till Sverige på grund av flykt. Stödet kan handla om att spåra föräldrarna för att barnet ska kunna återförenas med sin familj. Barnet ska ha samma stöd som andra barn i Sverige som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av något skäl.

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning och dess föräldrar eller vårdnadshavare ska få det stöd de behöver för att barnet ska få alla sina rättigheter tillgodosedda. Stödet ska vara kostnadsfritt då det är möjligt.

Artikel 25: Rätt till översyn avseende omhändertagna barn

Varje barn som har omhändertagits av behöriga myndigheter för omvårdnad, skydd eller behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa har rätt till regelbunden översyn av den behandling som barnet får.

Artikel 39: Rätt till rehabilitering

Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp. Det gäller också barn som utsatts för tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling, bestraffning eller väpnade konflikter. Rehabilitering och återanpassning ska ske i en miljö som främjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.

Artikel 40: Barn i straffprocess och kriminalvård

Varje barn som misstänks för, åtalas eller har befunnits skyldig till att ha begått brott har rätt att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla av värdighet och som tar hänsyn till barnets ålder. Barnet ska behandlas på ett sätt som är lämpligt för dess välmående och gör att barnet återanpassas till samhället. Barnet ska ges stöd för att få en rättssäker process. Barnet ska också få tillgång till exempelvis tolk, vård, rådgivning, övervakning, familjehemsplacering och utbildning.